CAMT จัดอบรมการเขียนโปรแกรม Microbit ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

DSC00581

           วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมควบคุมเซ็นเซอร์บน Microbit” สำหรับนักเรียนในสังกัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Microbit และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้