CAMT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Machine Learning for Real Problems

DSC01154

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Machine Learning for Real Problems โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Assoc. Prof. Dr. Teresa 'Goncalves' Associate Professor (Department of Informatics) Employment contract in public functions indefinitely University of Évora ให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT) และผู้ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Learning Center, ILC)