CAMT มช. ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

DSC07799

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมไปถึงช่วยลดมลภาวะปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม  2567 ณ ลานจอดรถพ่อปู่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่