CAMT มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking สนับสนุนทักษะด้าน Creativity

DSC08457

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการคิด Design Thinking ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะส่วนงาน และสนับสนุนค่านิยมหลักของวิทยาลัยฯ ในด้าน Creativity (CAMT Core Value) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ทมะ ดวงนามล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการปฏิบัติจริง (Design Thinking) และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา กล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน โฮเทล เชียงใหม่