CAMT ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ 3.5+1MMIT และโรงเรียนนานาชาติจีนเชียงใหม่

DSC08554

            วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี  พร้อมด้วยอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา หัวหน้าสำนักวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ  Mr. Shao Bao, Assistant Director ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างโรงเรียนนานาชาติจีนเชียงใหม่ และหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในโครงการ MMIT Talented Program ร่วมกับ Oxford Brookes สหราชอาณาจักร ในแผนการเรียน 3.5+1 (CAMT 3 ปี และ Oxford Brookes 1 ปี) ซึ่งจะเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายก่อนเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยเข้าสู่ระบบการสะสมหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการบริหารจัดการภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, ศูนย์ KIND และหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี