CAMT สร้างเครือข่ายนักวิจัย UK EU China ASEAN Industrial4.0 for Sustainable Development การลงนาม MOU สร้างหลักสูตร 3+M กับมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier สก็อตแลนด์และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Corvinus University แห่งฮังการี

971017

        เมื่อวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี หัวหน้าศูนย์(ฝ่ายไทย)ของเครือข่ายความร่วมมือ UK-China-ASEAN Cooperation on Industry4.0 and Partnership for Sustainable Development Program ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย ณ Corvinus University กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และ Edinburgh Napier University สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้บรรลุข้อตกลงสำคัญสองประการคือ ประการที่หนึ่งข้อตกลงแบบทวิภาคีในการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยด้าน Industry4.0 for sustainable development ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทั้ง UK EU China และอาเซียน เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเพื่อการทำงานวิจัย การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลกากร และนักศึกษาระหว่างกัน ประการที่สองข้อตกลงในแบบพหุภาคีกับสองมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) การบรรลุข้อตกลงด้านการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ 3+M (Master Degree) ทำให้นักศึกษา CAMT สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Edinburgh Napier ตั้งแต่ตอนเรียนปีสี่ ถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมหลังพิธีการลงนาม MOU อย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Edinburgh Napier University และ 2) บรรลุข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง CAMT กับ Corvinus University  ภายใต้กรอบ Industry4.0 for Sustainable Development โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนตุลากคม พ.ศ. 2567