อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน”

DSC02118

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี” แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวนกว่า 100 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาเกมผ่าน Unreal Engine สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ หัวข้อ Generative AI fir Arts สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี และ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนกำลังคนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่