1637209729507

อบรม Business Model Canvas

                          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการทำธุรกิจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาบูรณาการดิจิทัล สาย Digital Marketing และ E-commerce โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม Business Model Canvas เพื่อให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาและสร้างแผนธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 240 คน ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564