277697

ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.

                คุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 5 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565