ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ “ร้อยลาย ๓ ไต การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”

80120

             นางสาวนฤมล กิติ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ภายใต้โครงการ “ร้อยลาย ๓ ไต การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” .ภายใต้ โครงการอบรมการประยุกต์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เข้าศึกษาดูงานการออกแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และเทคนิคการสร้างต้นแบบชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง SMART RESEARCH CENTRE วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่