Robots conquer รุ่นที่ 2

DSC 7196

"Robots conquer the maze missions with MicroPython" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Robots conquer the maze missions with MicroPython ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดยคุณครู ณัฐกิจ ลาวนันท์ ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณการออกแบบและเทคโนโลยี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมจำนวน 16 คนวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่