CAMT รุกชูนโยบาย Global Citizenship ร่วมมือ Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

LINE ALBUM Oxford Brookes University 220713 0

ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับ Professor Dr.Joseph H. M. Tah. Pro Vice-Chancellor, Dean of the Faculty of Technology, Design and Environment พร้อมด้วยทีมบริหารของ Faculty of Technology, Design and Environment Oxford Brookes University ร่วมประชุมหารือในการสร้างหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องสองปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี และ Oxford Brookes University ในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิชาการจัดการ/การบริหาร  (Management) / กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing) / และกลุ่มวิชาศิลปะดิจิทัล (Digital Arts)

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็น Global Citizenship โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 200 คน ในหลักสูตรนานาชาติ และกว่า 1,300 คน ในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรไทย

อาจารย์.ดร.อัจฉรา คำอักษร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1  PROGRAM] กล่าวว่า โครงการนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย ให้มีโอกาสศึกษาต่อในสหราชอณาจักร โดยเฉพาะในเมืองการศึกษาอย่าง Oxford ได้ง่ายมากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการ การรับเข้าศึกษา ส่งผลดีต่อการสร้างโอกาสและสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีต่อระดับปริญญาโท โดยในอนาคตมีแผนที่จะทำความร่วมมือในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น การแลกเปลี่ยน บุคลากร นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเรียนเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต ในระยะสั้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ศูนย์ China Intelligent Center (CIC) โดย  อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจีนที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียง โดยปัจจุบันศูนย์ CIC มีการดำเนินการด้านวิจัย บริการวิชาการ ที่มีความใกล้ชิดกับองค์กรในระดับ ภาคการศึกษา เอกชน และรัฐบาล ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโดยภาพรวมโครงการนี้จะช่วยให้สามารถบริการจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจีนที่ต้องการมาเรียน ณ สหราชอาณาจักรได้สะดวกขึ้น

จากการเยือนมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ของทีมผู้บริหารของวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์  โครงการ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1  PROGRAM] นี้ จะช่วยส่งเสริมการต่อยอดความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้สามารถเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ที่มีความพร้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อม 

โดยโครงการจะเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไปตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-942649  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.