หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ DTM (Digital Technology Management)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S 40222915

นำทีมโดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่
? ศึกษาดูงาน ด้านธุรกิจ ณ Bangkok Air Catering Company Limited (Suvarnabhumi International Airport) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
? ศึกษาดูงาน ด้าน Digital Transformation, Innovation และ Digital Platform ณ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
? ศึกษาดูงาน ด้าน Marketing Intelligence, Marketing Report, Logistic and medical supplies transportation ณ บริษัท DKSH ดีเคเอสเอช จำกัด

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความรู้ต่อไปได้