อบรมหลักการออกแบบเกมใน Metaverse

170800

                         วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “หลักการออกแบบเกมใน Metaverse  เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาดิจิทัลเกม พร้อมกับนักศึกษาในหลักสูตรร่วมเป็นวิทยากในการอบรมและให้ความรู้ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่