สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

LINE ALBUM ดูงาน ๒๒๐๙๑๗ 42

อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักศึก ษาร่วมกันในคณะดิจิทัลอาร์ตและวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ คณะดิจิทัลอาร์ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฎฐเนติ  ศรีสอ้าน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโน โลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ วันที่ 15 กันยายน 2565