หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา KIM ร่วมกับ หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ จัดกิจกรรมให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ Innovation Organization

12

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร ในหัวข้อ "สร้างคนอย่างไร ให้ได้งานนวัตกรรม" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Innovation for Organization ดร.ตรีนุช วงศ์พิพิธ ได้ให้ความรู้และ Workshop

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่บุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีทีมผู้บริหารเข้าร่วม นำโดย ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, คณจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมความคิดและ Workshop ในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการผลักดันคนในองค์กรให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้จริง

ติดตามข่าวสารจาก GRAD-CAMT

หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ?

เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของหน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT CMU

? Inbox: m.me/GraduateCAMT/

☎️ Tel: 053-942-649

? Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.