ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดี
      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับบุคคลผู้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม