ต้อนรับดูงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

PH 10

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำสาขา ดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำวิชา สารสนเทศทางสาธารณสุข และสารสนเทศทางสาธารณสุขขั้นสูง พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค Motion Capture เพื่อนำมาช่วยในกระบวนการทำงานทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่