154351

KIND BY CAMT โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมด้านการจัดการความรู้ให้ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผู้บริหารทางการพยาบาล

ศูนย์ KIND BY CAMT หรือ Knowledge and Innovation Development Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "บทนำสู่ระบบการจัดการความรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018" เพื่อเผยแพร่แนวคิดการจัดการความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 เป็นผู้นำทีมอบรมและสอนให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ให้คำแนะนำ แบ่งปันประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยเน้นเรื่องการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

นอกจากนี้ คณะผู้เข้าอบรมยังได้รับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ในองค์กร โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ด้วยการใช้ระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาสู่การสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา