S 65437748

CAMT CMU สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

           ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามตามแบบล้านนาโดยได้จัดกิจกรรม ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ กิจกรรมสรงน้ำพระ และกิจกรรมแข่งขันประกวดลาบ โดยมี ผู้ช่วยศาส่ตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี นำทีมบุคลากรร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566