DSC07710
CAMT Summer Course ค่าย “Animation Academy” 3D Course
            งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย “Animation Academy” 3D Course ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านแอนนิเมชันและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชัน และเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทยให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนส์ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่