DSC09808

CAMT Summer Course x Robot

"Robots conquer the maze missions with MicroPython รอบที่ 1" 

              งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย Robots conquer the maze missions with MicroPython รอบที่ 1 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่