219268

KIND BY CAMT จัด Workshop สร้างมาตรฐานองค์กรตามกรอบมาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO30401) ให้กับ กฟภ. PEA

เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม หรือ KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ด้านการจัดทำเอกสารระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Quality Procedure) เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ระบบการจัดการความรู้ (ISO30401) รวมถึงเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำการวิเคราะห์บริบทขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเตรียมแผนการจัดการความเสี่ยง โดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. - PEA) จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ ภายใต้ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้” ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems โดยทีมงานจากศูนย์ KIND BY CAMT นำโดย อาจารย์.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และหัวหน้าโครงการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการดำเนินงานครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ อาจารย์นักพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย รวมจำนวน 12 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม