DSC02404

CAMT จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่จัดกิจกรรม ค่าย TCAS1 ในหัวข้อ “คนมีของต้องส่ง Portfolio” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการจัดทำ Portfolio ใช้ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS1 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่