S 44548104 0

CAMT นำนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมชม The Monk Studios

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ในโครงการการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี Advance Animation ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชม The Monk Studios บริษัทชั้นนำด้านการผลิตแอนนิเมชันและเกมส์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียนทางด้านเทคโนโลยีแอนนิเมชันและเกมส์ เรียนรู้จากสถานที่ทำงานจริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพแอนนิเมเตอร์ โดยมีคุณพิทักษ์ ธิยานันท์ Outreach Manager และทีมงานร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัท The Monk Studios สาขาเชียงใหม่