วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาตัวเองในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี ในโครงการ "Gifted School และ PRE College 2021"

Banner ข่าว 03

โครงการ Gifted School วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี

                   โครงการที่ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีได้มาเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ สามารถนำผลการเรียนแนบใน portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้ 

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง 

โครงการ Pre College  วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเก็บคะแนนและเกรดเพื่อเทียบโอนในระดับปริญญาตรีได้จริง 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 64 – 9 มกราคม 65 

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียนวิชาทั่วไป 2 วิชา วิชาละ 5 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง 

เรียนวิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา วิชาละ 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 

รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ

  •  กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
  • กิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1
  •  กิจกรรมเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่แบบ exclusive
  •  กิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอีกมากมาย

****ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใหม่ล่าสุด !!  Gifted School คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนรู้วิชาพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์ ที่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการสื่อสารและพัฒนากระบวนความคิดในเชิงวิเคราะห์ 

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านมนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)

เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น

เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง 

**สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Gifted อาทิ

  • สามารถใช้ Portfolio ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของคณะมนุษยศาตร์ ได้แก่ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชา BA Humanities & Sustainability (BAHS)  (*หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะยื่น Portfolio ในภาควิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกทำกิจกรรมในวิชา public speaking เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!) 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวที TED TALKS 
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://service.camt.cmu.ac.th/gifted/