ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบที่ 2)

Announcement of Applicants Qualified for the Interview for Doctor of Philosophy / Master of Science Program, Semester 1/2024 (Round 2)