เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชา 954490

จากเดิม วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566  เป็น  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ