ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

Announcement of Applicants Qualified for the Interview for Doctor of Philosophy / Master of Science Program