image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link
คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
คู่มือการแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ "แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)" ดาวน์โหลด
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin