image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link
คู่มือ
การขอเบิกจ่ายเงิน ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
การยืมเงินทดรอง ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
การคืนเงินทดรอง ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
การขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดไฟล์ png
การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin