image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link
ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1. 2 วัน หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของพัสดุ และวงเงินที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (พด.01, พด.02)
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน
- วงเงินเกิน 10,000 บาท แต่งตั้งกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน
กรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย
ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อจัดจ้าง

2.ส่งบันทึกขออนุมัติฯ ให้งานนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ ควบคุมและตัดงบประมาณรายจ่าย (ควบคุมงบประมาณ)

3. หน่วยพัสดุรับบันทึกจากงานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป
หน่วยงานที่
ต้องการใชัพัสดุ
2. 1 วัน เมื่อหน่วยพัสดุได้รับบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. 3 วัน 1. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า โดยสืบราคาเปรียบเทียบตามรายละเอียดของ พัสดุ (Spec) อย่างน้อย 3 ราย

2. เมื่อได้ราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุทำการสั่งซื้อ/จ้างพัสดุ จาก Supplier (ออกไปสั่งซื้อ/จ้าง) โดยระยะเวลาการกำหนดส่งมอบ พัสดุขึ้นอยู่กับประเภทของพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. 1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ
ใบขอซื้อขอจ้าง (PR) : พด.03
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) : พด.04
หรือทำสัญญาแล้วแต่กรณี เสนอผู้มีอำนาจลงนานม
ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีดังนี้
- วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
- วงเงินสูงกว่า 100,000 บาท คณบดี เป็นผู้อนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง
5. 3 - 4 วัน หรือแล้วแต่เหตุผล และความจำเป็น - ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ใบตรวจพัสดุ (INV) : พด.05
- ส่งเอกสารให้งานการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย ในระบบบัญชี 3 มิติต่อไป
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ
รวม 10 - 12 วัน 5 ขั้นตอน  

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin