Hardware and Software to support IT for CAMT's students.
Computer Notebook
Adobe Creative Cloud License
Grammarly License
image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link
ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับวัสดุแล้ว ให้จัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ.กำหนด โดยแยกประเภทวัสดุ และแยกชนิดของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ใช้เอกสารอ้างอิงตามใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ วันเดือนปี ชื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. รับใบเบิกของจากผู้ขอเบิกวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมวัสดุ ต้องตรวจสอบตามใบเบิกของ และตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิกตามบัญชีวัสดุ และวัสดุคงคลัง ว่ามีวัสดุอยู่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
4.

เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 153

กรณีที่ไม่อนุมัติให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุ ทราบเหตุผลในการไม่อนุมัติด้วย เช่น วัสดุที่ขอเบิกไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ

หน้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

5. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตามรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามเลขที่เอกสารใบเบิก และลงบัญชีให้ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก เจ้าหน้าที่พัีสดุ
6. ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุและตรวจนับวัสดุให้ถูกต้อครบถ้วน ตามที่ไดรับอนุมัติและลงลายมือชื่อในใบเบิกของเพื่อไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
7. ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปการรับ-จ่าย จำนวนเหลือ และมูลค่าของวัสดุคงเหลือกในแต่ละรายการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวสอบ แล้วจึงรายงานให้หัวหน้าส่วนงานทราบ และแจ้งงานการเงินและบัญชีดำเนินการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในภาพรวมของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี

facebook_page_plugin