• promo
  • pr banner 01
  • pr banner 02
  • pr banner 03
Hardware and Software to support IT for CAMT's students.
Computer Notebook
Adobe Creative Cloud License
Grammarly License
image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

187265682 940092213492725 4625936837814691216 n

ต้อนรับผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย  คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

facebook_page_plugin