• promo
  • pr banner 01
  • pr banner 02
  • pr banner 03
Hardware and Software to support IT for CAMT's students.
Computer Notebook
Adobe Creative Cloud License
Grammarly License
image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

             94880

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564

  

 

facebook_page_plugin