image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

57e930ce ceeb 4757 8d52 8660c38544db

อบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้  สถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 ระบบการจัดการความรู้ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  11 จังหวัด ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud meetings เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin