image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

PH.D. KIM mse DTM 28

Graduate Admissions First semester, Academic Year 2022
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
Doctor of Philosophy (Knowledge and Innovation Management)
PH.D. KIM
?แบบ 1.1 ภาคปกติ
จำนวนรับ 3 คน
?แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
จำนวนรับ 3 คน

?A course to create "Professional Consultant and academician on Knowledge and Innovation Management for the organization to design the new business platform
?หลักสูตรการสร้าง "ที่ปรึกษามืออาชีพและนักวิชาการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมสำหรับองค์กรในการออกแบบแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่"

?สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565 (รอบที่ 2)
ผ่านออนไลน์ได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 053 - 942649

facebook_page_plugin