image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.

DSC 0248 2048x1202

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานและลงนามให้ความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีกับคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ลงนามในฐานะคู่ความร่วมมือ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีกับคณะแพทยศาสตร์ จะบูรณาการการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านสื่อการเรียนรู้รูปแบบ Digital ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานของอาจารย์และบุคลากร รวมถึงสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : Chiang Mai News

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin