image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

พัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

146833

                   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ จัดอบรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ในหัวข้อ "Design Thinking with Digital Technology" เพื่อเสริมประสบการณ์ในการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิทัล โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากร และ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565     ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin