image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

149240

                        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Srinan Robot Camp 2020 ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และสามารถการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ  รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin