image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

อบรมการปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี AR

S 11886645

                   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ห้องเรียนเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในหัวข้อ การปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี Augmented Reality  (AR) โดยใช้โปรแกรม Assemblr Eucation และ โปรแกรม Vectary เพื่อเสริมประสบการณ์ในการสร้างเทคโนโลยี AR และการปั้นโมเดล โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


facebook_page_plugin