image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

333133
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าพบและมอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอบคุณในครั้งที่เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาการบริหารงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้หมดวาระเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

facebook_page_plugin