image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบสโมรสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ

S 88211576

               รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของนักศึกษามหาววิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

facebook_page_plugin