image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

กิจกรรม Fantastic Drone

120287

               อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรม Fantastic Drone ในวิชา SMART Unit หัวข้อ SMART Innovation ให้กับนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สำรวจสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

facebook_page_plugin