image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ค่าย "Young Game DEV CAMT 2022” ครั้งที่ 3

IMG 9707

อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์  ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิด ค่าย "Young Game DEV CAMT 2022” หรือค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 90 คน จาก 12 โรงเรียนทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2565 โดยใช้โปรแกรม Unreal Engine ในการพัฒนาเกม โดยมี อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม เป็นวิทยากรในการอบรบครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเกม ซึ่งอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยชั้นนำในการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี โดยได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลเกม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกม ให้มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์เกม รวมถึงการมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิชาการที่เป็นสากล สามารถพัฒนาเกมเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรม ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของไทยให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาเกม อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเกมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

facebook_page_plugin