image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา KIM

จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สนใจพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ในหัวข้อ "Critical thinking for problem solving

6

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม Onsite ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีทั้งคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และ บุคลากรจาก ม.เชียงใหม่ รวมถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท-เอก เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ ในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill "Critical thinking for problem solving" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนชัย กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ได้รับการรับรองจาก Kepner-Tregoe, USA และเป็นนักการวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการบุคลากร โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ประสบการณ์จัดกิจกรรม ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม หรือ KIM ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill

ให้แก่บุคลากรและกลุ่มนักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตร ได้เข้าร่วม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่สนใจ, กลุ่มนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ CAMT ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งจากหลักสูตร KIM และ DTM รวมถึงกลุ่มบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Critical Thinking นำกิจกรรม Workshop อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ อย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในงานและพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป รวมถึงนักศึกษาเองก็ได้หลักกระบวนการคิดในการนำไปดำเนินการทำวิจัยหรือทำปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเสียงตอบรับดีมากในครั้งนี้และจะจัดขึ้นอีกในอนาคต

? ติดตามข่าวสารจาก GRAD-CAMT

หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ?

เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของหน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT CMU

? Inbox: m.me/GraduateCAMT/

☎️ Tel: 053-942-649

? Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin