image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป ที่มารับบริการของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ป๊งบประมาณ พ.ศ. 2566  (https://cmu.to/CMUITAEIT2023)

EIT 02

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin