image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัส 00412105107010) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรม ดิจิทัล
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

https://cmu.to/diitcas1

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin