oit banner

ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อดาวน์โหลด
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารวิทยาลัยศิลปะ ลื่อ และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลด
3. อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลด
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลการติดต่อ ดาวน์โหลด
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
การประชาสัมพันธ์
หัวข้อดาวน์โหลด
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
หัวข้อดาวน์โหลด
8. Q&A ดาวน์โหลด
9. Social Network ดาวน์โหลด
การดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
10. แผนการดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลด
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
การให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลด
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด
17. E–Service ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อดาวน์โหลด
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลด
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อดาวน์โหลด
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลด
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลด