oit banner

ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อดาวน์โหลด
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารวิทยาลัยศิลปะ ลื่อ และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลด
3. อำนาจหน้าที่ ดาวน์โหลด
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลการติดต่อ
  website ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
  Line ดาวน์โหลด
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
การประชาสัมพันธ์
หัวข้อดาวน์โหลด
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  ด้านการศึกษา การรับสมัคร และอื่นๆ
  เว็บไซต์วิทยาลัย ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
ด้านการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
หัวข้อดาวน์โหลด
8. Q&A
  website ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
  Line ดาวน์โหลด
9. Social Network
  website ดาวน์โหลด
  Facebook ดาวน์โหลด
  Twitter ดาวน์โหลด
Instagram ดาวน์โหลด
YouTube ดาวน์โหลด
Tiktok ดาวน์โหลด
การดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
10. แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
  แผนการดำนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การคัดเลือกและบรรจุพนักงานประจำ ดาวน์โหลด
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การบริหารพนักงานชั่วคราว (ส่วนงาน) ดาวน์โหลด
การให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ด้านการบริการวิชาการ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการฯ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
  ด้านบริการการศึกษา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอรับอักษรลำดับขั้น I I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติ การเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติ การลาพักการศึกษา (สำหรับระดับปริญญาตรี) ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติ การลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับปริญญาตรี) ดาวน์โหลด
การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I สำหรับคณะเจ้าของกระบวนวิชา ดาวน์โหลด
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา ดาวน์โหลด
  ด้านการวิจัย
การทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอก (On line) ดาวน์โหลด
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ด้านการบริการวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  ด้านบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึงเพจบริการการศึกษา ดาวน์โหลด
สถิติจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ ณ ปัจจุบัน ดาวน์โหลด
  ด้านการวิจัย
รายงานสถิติทุนวิจัยและผลงานตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ด้านการบริการวิชาการ
หนังสือรับรองสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดาวน์โหลด
  ด้านบริการการศึกษา
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
  ด้านการวิจัย
17. E–Service
  ด้านการศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตร ดาวน์โหลด
  การขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดาวน์โหลด
บริการการศึกษาแก่นักศึกษา ดาวน์โหลด
ด้านการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ไตรมาส1 ดาวน์โหลด
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หัวข้อดาวน์โหลด
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลด
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
  ประกาศ แนวปฏิบัติขอนุมัติทุน ลา posdoc สายวิชาการ 19 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
  ประกาศ ทุนการศึกษาพนักงานสายปฏิบัติการ 14 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
  ประกาศ หลักเกณฑ์เบิกจ่ายการสนับสนุนการขอตำแหน่งวิชาการ-ตำราหนังสือ ปี 2564 ดาวน์โหลด
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อดาวน์โหลด
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
  กระบวนการ บุคคลภายนอก แจ้งเรื่องร้องเรียน-คำแนะนำ ดาวน์โหลด
  กระบวนการ บุคลากร แจ้งเรื่องร้องเรียน-คำแนะนำ-แจ้งซ่อม ดาวน์โหลด
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
  บุคคลภายนอก ดาวน์โหลด
  บุคลากร ดาวน์โหลด
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลด
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ด้านการวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ดาวน์โหลด
  ด้านการศึกษา
แนวปฏิบัติ มช. เรื่อง การเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ดาวน์โหลด
โครงการระยะสั้น ดาวน์โหลด
การจับมือกับหอการค้าเชียงใหม่เปิดหลักสูตร DII พัฒนากำลังคนดิจิทัลในรูปแบบ Education Sandbox ดาวน์โหลด
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด ดาวน์โหลด
CAMT ร่วมกับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ อบรมรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด
มคอ.2 หลักสูตร MMIT ปรับปรุง 2565 ดาวน์โหลด
  ด้านบริการวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย กับ เทศบาลตำบลบ้านธิ ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ DITC ดาวน์โหลด
ด้านบริหารจัดการ
ข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน ดาวน์โหลด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  เผยแพร่โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด
  เผยแพร่คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
  เผยแพร่จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
เผยแพร่ประกาศวิทยาลัย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลด
  จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี -
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  คำสั่งคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
  ประกาศวิทยาลัย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด
  เผยแพร่โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส CMU พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  ประกาศวิทยาลัย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด
  เผยแพร่โปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ดาวน์โหลด