This is an example of a HTML caption with a link.
Number of students 1st semester of academic year 2562
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับ / สาขาวิชา แผนการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหทมด
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม
ปริญญาเอก PhD.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 1.1 ภาคปกติ 11 6 17
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 5 0 5
รวม 16 6 22
ปริญญาโท M.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 4 5 9
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 15 43 58
รวม 19 48 67
ปริญญาโท M.SE
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 3 3 6
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 0 0 0
รวม 3 3 6
รวมทั้งหมด 38 57 95