This is an example of a HTML caption with a link.
Number of students 2nd semester of academic year 2561
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับ / สาขาวิชา แผนการศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหทมด
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม
ปริญญาเอก PhD.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 1.1 ภาคปกติ 12 4 16
แบบ 2.1 ภาคพิเศษ 5 0 5
รวม 17 4 21
ปริญญาโท M.KIM
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 10 5 15
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 14 38 52
รวม 24 43 67
ปริญญาโท M.SE
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ/ปกติ 2 3 5
แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ 2 0 2
รวม 4 3 7
รวมทั้งหมด 45 50 95